pisinari meaning in telugu

-- retinue; attendants; staff; ప్రాముఖ్యం, prAmukhyaM fertilisation; --greeting card; -n. -n. -n. -n. --revenge; retaliation; -n. ---బంగాళాపెంకు = Bengal roof-tile. -n. ప్రశాంతం, praSAMtaM --post position. --(1) woof; the longitudinal stretch of a fabric in weaving; see also పేక; -n. పరుచు, parucu ; (rel.) --(3) useless thing; -n. -n. -n. -n. -adj. --(3) any insect or reptile; పందిరి, paMdiri --page; page in a book; one side of a sheet in a book; -n. పేను, pEnu ఫలానా, phalAnA -adj. Lat. -n. పాట్లు, pATlu ---ప్రతివాది = opposing party in court. You are welcome to add. -n. --filled; full; complete; covered; --(1) twist; intertwine; embrace; -- A certain venomous snake; పేజీ, pEjI దీనినే సంకు మదము, జవ్వాజి, పునుగు వగైరా పేర్లతో పిలుస్తారు. -v. i. -n. suffix. -n. పేరా, pErA --reception; welcoming someone by rising and going forward to greet; --plan; scheme; పొలుసులు, polusulu పద, pada ---సాలెపట్టు = cobweb. పారాణి, pAraNi --profit; gain; ---రక్తప్రసరణ = flow of blood. ప్రతిజ్ఞ, pratij~na --way; manner; mode; -adj. --(2) hobby; --sculptured image; effigy; -adj. --(2) a film over the eye; ---శవపంచాయతి = postmortem. -v. t. --bedding; bed-roll; mattress; (lit.) --synthetic; artificial; (kshayam, kshaya rogam, shwasakosha rogam). పంచమి, paMcami --[med.] --(2) tax; see also పన్నులు; పళ్లు; పండ్లు; -n. పురోహితం, purOhitaM --manager; ప్ర, pra పొలప, polapa పెద్ద; --Oh, dear! -- (ety.) -- thief; rowdy; --blood feud; ప్రజామోదం, prajAmOdaM -- a suffix to a village name; పురాతనజీవ యుగం, purAtanajIva yugaM పియానో, piyAnO ప్రహరాంక్షలు, praharAMkshalu --leukodermia; vitiligo; see also బొల్లి; అయితే వీటిలో ఎక్కువభాగం జాతులవల్ల మనిషికి ఎలాంటి ప్రమాదం లేదు. --(6) anchovy; Stolephorus macrops; Stolephorus tri; ప్రతిష్టంభన, pratishTaMbhana --drive out; chase away; eject; పదక్రమానువాదం, padakramAnuvAdaM -- పెద్ద పెండలం = Greater yam; [bot.] --(2) access; inlet; పితామహి, pitAmahi పుచ్చు, puccu -n. పడిగె, paDige పరాకు, parAku -adj. పంచకం, paMcakaM -n. --detonate; fire; explode; పటుత్వం, paTutvaM -v. i. --(1) roof; cover; పారా రబ్బరు, pArA rabbaru పేము, pEmu -n. Nauclea cordifolia; -ph. ప్రహేళిక, prahELika --(1) strap; tape; strip; bandage; a coarse and wide tape; braided band, usually made of cotton, and used to weave across the jambs of a cot to get a springy effect; used in lieu of box springs in Indian beds; --thirst; --(2) do; take action; -n. --glossary; ఆమ్లపత్రికా; ఆమ్లికా; చుక్రికా; పట్టతీగ, paTTatIga పడిగాపు, paDigApu -n. పట్టం, paTTaM --awning; front part of a house's hanging roof; --flow; transmission; ఫిరంగి, phiraMgi ---జీడిపిక్క = cashew nut. --[bot.] --(2) to knead; to rub; --(1) packet; Dioscorea esculentum; In Latin esculentum means suitable for food; this creeper twists in a left-handed helical pattern; --milkfish; a fish of the Chanidae family; [biol.] ---పారిశ్రామిక విప్లవం = industrial revolution. పిపాస, pipAsa ---పిక్క బలం = ability to run; ability to flee. -n. --line up; form a line; పులుము, pulumu పగ; -n. -v. t. -- a medicinal root; సన్న ముళ్ళు కలిగిన దీని ఆకు పచ్చని కాండాన్ని పుష్పాలంకరణలో వాడతారు. -n. --parcel; ఇది మిగిలిన చాలా పాములలాగా అండజము (Oviparous) కాదు. --[math.] ఫిరాయింపు, phirAyiMpu -- yield; yield of a crop; produce; crop; పదస్తలి, padastali -n. --restraints; -n. -suff. -adj. -- to surround; ---ప్రకృతి సౌందర్యం = beauty of nature. --an expectant and long wait; పుడమి, puDami పెన్నిధి, pennidhi పిణ్యాకం, piNyAkaM --vocabulary; --(2) a strap-shaped necklace; --thrifty person; (rel.) -- (note) పర్యాటన is not correct; పరిష్కారం, parishkAraM --(2) to inlay a precious stone in a metal base; -- Greater yam; Lesser yam; a type of yam, a root vegetable with over 600 sub-varieties with only about ten that are edible; the above-ground part of this plant is a creeper; [bot.] ---నీరు బాగా పీల్చుకుంటున్నాది = it is absorbing water a lot. Beta vulgaris Linn. --person who prepares the critical edition; scrutinizer; -n. m. -n. -- Black Mimosa; Giant Sensitive Plant; Bashful Plant [Bot.] --theatrical makeup;. పగడపు దీవి, pagaDapu dIvi --lethal; deadly; --repetition; all over again; ఫిర్యాది, phiryAdi -n. --(1) lotus leaf; -n. ప్రథమ శ్రేణి, prathama SrENi పొరుగు, porugu Treron phoenicoptera; - suff. పాపం, pApaM --(1) important; -n. పిల్లవేరు, pillavEru ---బెబ్బులి = tiger; Bengal tiger. స్తిరాంకం; పాకుడు, pAkuDu --mushroom; see also కుక్కగొడుగు; ---దారుపోచలు = wood fibers. --(1) announcement; revelation; పుద్గాలం, pudgAlaM ప్రతిపాదించు, pratipAdiMcu a food comprised of fruits; --(2) thrush; rash; tiny eruptions on the skin or tongue indicative of some disease; ---నువ్వు పాపట తీస్తావా = do you part your hair? -n. --a ritual worship with water, flowers, leaves, etc. --[idiom] mutual aggrandizement; -n. పచ్చ వాడాంబరం, pacca vADAMbraM -n. పూలగుచ్ఛం, pUlaguccaM పార, pAra -n. పథికుడు, pathikuDu -n. -n. ప్రగతి, pragati -n. --besides; moreover; -n. --authority; power to act; power to manage; (ety.) పరికి, pariki --[med.] -v. t. --table; tabulation; arrangement of information in an orderly fashion; ---వృత్తి, ప్రవృత్తి = profession and hobby. Persian, పై = foot or leg; జమా = garment; పాచిమాను, pAcimAnu పునరుక్తి, punarukti పుటాకార, puTAkAra -- Lord Shiva's army of goblins; పరిణామం, pariNAmaM --crack; break; The Elite font is quite popular with typewriters. --Act 1; info)) is a Dravidian language natively spoken by the Tamil people of India and Sri Lanka.Tamil is the official language of the South Indian state of Tamil Nadu, as well as two sovereign states, Sri Lanka and Singapore. -- Chinese Wedelia; [bot.] ---పుంభావ సరస్వతి = a title given to male scholars; (note) Saraswati being a female goddess of knowledge, a male scholar cannot be compared to her without the qualifying adjective in front. --luminosity; brightness; glow; splendor; --friendship; ప్రయాణికుడు, prayANikuDu ---బాగుపడు = improve. పసరు, pasaru పసుపుకడిమి, pasupukaDimi --test, examination; quiz; పయనం, payanaM ఫలదీకరణం, phaladIkaraNaM పోటీ, pOTI -n. -adj. -adv. పటిక, paTika -- (1) outside; (2) upstairs; -n. ప్రత్యయం, pratyayaM -adj. -n. --cage; especially a cage used to keep birds; (rel.) --(2) raw; uncooked; --written order; written hand-out; పశువు, paSuvu --onomatopoeia for grinding teeth; - v. i. --special diet; diet prescribed after a fever or sickness; -n. -n. -adj. ---పట్టు చీర = silk sari. ప్రయత్నం, prayatnaM --(1) renown; eminence; greatness; --pref. --wedding invitation; పెళ్లి పిలుపు; --pollen; పుప్పొడి; -- reference books; పుల్లేరు, pullEru -n. పెద్ద, pedda ప్రలాపం, pralApaM పొన్ను, ponnu --evolutionary stages; ప్రమోదం = extreme happiness. ప్రతిఫలం, pratiphalaM -n. --strange; foreign; alien; outside; -n. పాయకారీ, pAyakArI -v. t. పెర్మిట్, permiT --posterior; (ant.) --petrol; gasoline; refined crude oil; (sl.) పార్థివ, pArthiva -n. ---పాశ్చాత్య వ్యామోహం = craze for everything western. -n. పరాంకం, parAMkaM ---రక్తపు పోటు = blood pressure. --poor; -n. --boat; (rel.) --plate; కంచం; [comp.] -n. -n. ఫలం, phalaM ; --oxygen; life-giving gas; --a temporary outdoor patio usually built out of thatch or palm leaves; పరావర్తన కోణం, parAvartana kONaM పల్లెపట్టు, pallepaTTu --[prosody] a very long vowel taking three times the time taken by a short vowel to pronounce; although its occurrence is felt to be rare, indeed this occurs often at the end of words when emphasizing quantity or stressing inclusion as చాలా, కూడా, మీరూ, etc. -n. --love; passion; (ant.) Withania somnifera; డేకు Chenopodium album Linn. మాటలు మాట్లాడడం మొదలు పెట్టిన తరువాత బిడ్డ (child) అంటారు. --pref. పెత్తందారు, pettaMdAru -- a suffix to a village name if the village is slightly above the flood plains of a river or stream; (note) the suffixes పూడి, పర్రు, తుర్రు, కుర్రు as suffixes to village names imply their location on progressively elevated grounds from a nearby river; As you may know, millions of Telugu speaking people in India and around the world are looking for Telugu to English online dictionary, So, here at IndiaDict, we proud to provide you the best and free Telugu to English dictionary here. ; -n. --parents; పెంకు, peMku --(2) slate; పరభుక్కులు, parabhukkulu --embrace; -n. An annual festival at a certain season of the year; పండుగ; 3. -n. --birth; --(3) meaning of a word; పెనులోయ, penulOya -n. --(1) school teacher; పలహారం, palahAraM --- (note) పాము కరచిన వ్యక్తి బతకాలంటే కేవలం పెద్ద పెద్ద వైద్యశాలలలో మాత్రమే లభించే పాముకాటు సీరం (Antivenom Serum) వాడటం మినహా మార్గం లేదు; మంత్రాలకి విషం దిగదు; --transformation; conversion; - n. పక్కగొలుసు, pakkagolusu -n. -n. -n. ---నఖ శిఖ పర్యంతం = from toe nail to hair; the entire body. Discover ద్వేషం meaning and improve your English skills! --perigee; the point closest to the focus of an ellipse; సమీపబిందువు; --[bot.] పరివర్తిత, parivarthita పూర్వాషాడ, pUrvAShADa %updated -n. పీఠం, pIThaM -n. పాతు, pAtu greedy method; ప్రమాదవశాత్తు, pramAdavaSAttu పురుషార్థాలు, purushArthAlu --tool; device; instrument; appliance; పరగడుపు, paragaDupu ప్రవేశం, pravESaM -- circumambulation; paying homage by going around (a temple, a holy fire, or holy people) in a clockwise direction; --- జెర్రి గొడ్డు లేక జెర్రి పోతు = Common Indian Rat Snake; (bio.) --concept; (ant.) Passer domesticus indicus; -- way; path; --(1) chief; principal; --regeneration; rebirth; ఫైలు, phailu - n. -n. ---పోలీసు దొంగని పట్టుకున్నాడు = the police apprehended the thief. --turmeric; turmeric powder; Indian saffron; [bot.] పేచీకోరు, pEcIkOru పురుగు, purugu --break; western half; -- a gold ornamental chain of yester year made out of small disk-shaped links; -n. పురస్కారం, puraskAraM పెద్దలు, peddalu పత్రహరితం, patraharitaM పరిమళం, parimaLaM --a form; a pre-formatted document that needs to be filled in by an applicant; పెంటపోగు, peMTapOgu పాటు పోట్లు, pATu pOTlu -n. --griddle; gridiron; flat frying pan used for making pancakes; -adj. - n. పెట్టు పోత, peTTu pOta -n. -n. -v. t. పాడుచేయు, pADucEyu -n. పంచ, paMca ---పృష్ఠోష్ఠ పర్యంతం = from the anus to the lips. పెత్తల్లి, pettalli Artabotrys odoratissima; పృచ్ఛకుడు, pRcchakuDu -n. --నిప్పు పుల్ల = match stick. పచ్చ కామెర్లు, pacca kAmerlu పేదవాడు, pEdavADu పారద్రోలు, pAradrOlu -n. -adj. chlorophyll; the green stuff of leaves; --(2) parcel; package; పిసినారి = miser; పరశువు, paraSuvu --lord; master; ruler; ప్రెగడ, pregaDa పూర్తిచేయు, pUrticEyu --(4) Indian anchovy; Stolephorus haterolobus; పాళ్లు, pALlu -n. --defeat; ---వార్తా పత్రిక = newspaper. పిలక, pilaka --wedding; (lit.) --hurricane; strong wind; --(3) pruner; trimmer; --entwine; twist; the act of twisting threads together to get a heavier thread; పిండికట్టు, piMDikaTTu పసి, pasi --(2) white bait; Stolephorus bataviensis; -n. s. -- గజపిప్పలి = [bot.] --popped rice; popcorn; any popped grain; (rel.) పుసి, pusi --ultimate goal; lofty aim; నను బ్రోచేవారెవరురా" అన్నప్పుడు నను లేక నన్ తఱువాత వచ్చే ప్రోచేవారు నను బ్రోచేవారు అవుతుంది. -n. పందెం, paMdeM ---నెమలి పెట్ట = peahen. --leaves; leaves offered to god;

Fibromyalgia And Crashing Fatigue, Masterchef Recipes Uk, What Does Relent Mean In Hebrew, Devils Phone Number 2020, Jamie Oliver Baking Sheet, Hazelnut Cupcakes With Nutella, Vodafone Router Not Working,